Bekusuka uthuli lwezichwe

By Drum Digital
21 September 2012

I-Drama Queen beyixabana njalo noSello ngenkathi belungiselela umdlalo wasesiteji. USello noKhanyi basigeqele amagula

ALALA amaqhawekazi kwasala izibongo. Lapha kusuke kushiwo abantu okuthe uma bedlula emhlabeni bashiye be-yibekile induku ebandla.

Thina lapha eNingizimu Afrika sesakhala saze saba izichitshana ngokuhamba kwabaculi esibathandayo futhi esikhathini esiningi bahamba ngokukhulu ukuzuma.

Yebo naye uLebo Mathosa intokazi eyayingumzwilili kuleli, nayo safika isikhathi sayo yadlula, sadabuka.

Nokho-ke enye yezingwazi zabalingisi ibone iqhinga engasiduduza ngalo

Find Love!

Men
Women