Hhola Howza!

By Drum Digital
07 January 2013

Ubusiswe ngethalente nangempumelelo kodwa ayikho into esemqoka kuyena ukudlula umndeni wakhe. Ubeka wona phambili futhi konke ukwenzela wona.

IGEZA lamageza.

Iningi lezintokazi liyahlala lijamele omabonakude balo njalo ngoLwesibili ntambama lifuna ukuzidelisa ngaye nje.

Uhlanyisa izintokazi ngomzimba wakhe onamankonyane nangomculo wakhe.

Kunalento ethi ngaye, ngazi konke ngothando nangokujabulisa umuntu wesifazane.

Okubuhlungu ukuthi ushadile futhi uyazifela ngenkosikazi yakhe.

Find Love!

Men
Women