Imizwilili ye-The Soil

By Drum Digital
19 October 2012

Umculo wabo uhlanyisa izihlwele eMzansi kodwa bona bathi abayigqizeqakala imali nodumo, bazifela ngokucula nje kuphela

Bayazala omama lapha emnyango. Uma zicula izingane zabantu kugxabha amathumbu, ugodole libe likhipha umkhov’etsheni.

Bacula ngamaphimbo abo, akukhali nsimbi lapha.

Nakuba besanda kufika kulo mkhakha kodwa umculo wabo usushisa izikhotha.

Iqembu labo baliqala besasesikoleni samabanga aphezulu eTetelo eminyakeni eyisi-7 eyedlule.

Find Love!

Men
Women