Impilo ishintshile

By Drum Digital
01 March 2013

Ukushiya kwakhe ku-Generations, uRosie Motene kumnike ithuba likusiza abantu besifazane abahlukumezekile.

Kuyacaca uma sekufike yena.

URosie Motene uno mdlandla kuvele kubonakale nje uma seku-ngene yena endlini, bonke abantu balalela yena.

Indlela asephumelele ngayo abaningi bangaze bacabange ukuthi uyi-ntombi ezazisayo kodwa aku-njalo, unenhliziyo enhle.

Akafani nhlobo nalo mlingiswa abemlingisa kuGeneations  eminyakeni eyisi-9 eyedlule.

Ukulingisa kukaRosie ku- Generations yikhona okwamvulela iminyango, kwamakhela igama, kusukela lapho kuningi asekwenzile.

URosie uzakhele igama emidlalweni yeshashalazi emva kokuhamba kuGenerations, wethule izinhlelo kumabonakude kumanje umatasatasa ngokukhuthaza abantu besifazane.

Find Love!

Men
Women