Isilomo saseSophiatown

By Drum Digital
08 March 2013

Yize ebebhekene nezingqinamba eziningi empilweni yakhe, le ngwazi yomculi enama-80 uThandi Klaasen usavuka azithintithe.

ISINTU sithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Nakuba ungabhekana nezimo ezibucayi kangakanani kepha kumele uvuke uzithintithe.

Lokhu kufakazelwa yimishophi leli qhawekazi lomculo we-jazz elihlonishwayo elike labhekane nayo eminyakeni edlule, kepha lavuka lazithintitha.

Le  ngwazi yomculo we-jazz isike yahambela umhlaba jikelele ithinta izinhliziyo nemiphefumulo yabantu ngephimbo layo elimtoti.

Isike yashiyelana isiteji nezi-hlabani zomculo ezenanelwayo zakwa- manye amazwe yaba negalelo elikhulu emkhakheni womculo we-jazz wakuleli.

Sihlangana noMam’Thandi Klassen (80) ekhaya lakhe elinamagumbi amane eliseMpumalanga Randi, eGoli.

Find Love!

Men
Women