Ithuba lesibini

By Drum Digital
14 September 2012

UMenzi Ngubane ukubona kuyisibu-siso ukuthola ithu-?ba lesibili empilweni. Uzimisele ukuqwashi-sa abalandeli ngalesi sifo sezinso.

Ithuba lesibili lokuphila emhla-?beni - ngubani obengelibambe ?ngezandla zombili?

Bese kuyisikha-?thi eside abalandeli bale ngwazi yomlingisi bebambe imimoya ngemva kokuvela kwezindaba zempilo yayo entengayo.

I-DRUM phambilini ike yabika ngale ?ngwazi eyintandokazi kwezokulingisa okwathi ingazelele yazibona isilele esi-bhedlela ihlaselwe yisifo eyayingazibo-nanga nezimpawu zaso.

Find Love!

Men
Women