Kuqubuke ingxabano ngo-Brown Dash

By Drum Digital
20 July 2012

Umndeni wakwa-Masilela ukhathazekile “ngamanga” akhulunywa ngumama kaBrown Dash. Ngodadewabo uNokulunga ethi uyena owathelela uBrown Dash nge-HIV.

Ukukhuluma akupheli bakithi. Ukudlula komuntu emhlabeni kuvusa eziningi izinkulumo kugcine kuyinkombankombane, omunye ukhomba omunye esweni omunye uvikela iso lakhe.

Abasekhweni lomculi wekwaito osanda kushona uBrown Dash bagcine sebebizela iDRUM ekamelweni ukuze baveze uvo lwabo mayelana nodaba lokushona kwendodakazi yabo ebiyinkosikazi yalo mculi wodumo.

Isithombe sayo silenga odongeni njengesikhumbuzo sendlela ebekade bemthanda ngayo.

Udadewabo omdala ulokhu esijeqeza futhi uyabonakala ukuthi izinyembezi uzibambe ngezinkophe.

Yena, udadewabo omncane kanye nomzala wabo bahlangene ekhaya lakubo eDaveyton, empumalanga yeGoli, bazoxoxela i-DRUM indlela izinhliziyo zabo zibuhlungu ngayo ngezinto ezakhulunywa umama kaBrown Dash, uGladys Mpamile, ngodadewabo omncane uNokulunga Masilela (32), enkulumweni ekhethekile ne-DRUM ( Iqiniso ngokushona kuka- Brown Dash, 12 July 2012).

Funda kabanzi ngalokhu kuDRUM – 26 July 2012

Find Love!

Men
Women