Ligqabukile igoda kokasaziwayo

By Drum Digital
17 May 2013

Umlinganisikazi weGenerations uWinnie Modise uphumele obala ngokwehlukana nomyeni wakhe uThabo nangokufulathela ikhaya labo.

Izibi zendlu azikhishelwa emnyango. Bekubukeka sengathi umshado wabo uyisibonelo semishado ezinzile eMzansi, bebengamathe nolimi yize besebeneminyaka eyi-11 bendawonye.

Kodwa ngeshwa le ndlovukazi yesoapie, uWinnie Modise nomyeni wakhe uThabo babengadalelwene.

Kukhona okunuka santungwana emshadweni wabo, uThabo ongumyeni ungumthwebuli wezithombe obezifela ngesingqazu sikankosikazi wakhe ongumlingisikazi onethalente kodwa kunjengoba uWinnie esho, “Yimina kuphela engizwa ukushisa kulo mendo.”

UWinnie (37) ubengafani nasemihleni, ubenyukubele nosizi belubhalwe emehlweni.

Besihlezi ehhovisi leGenerations, ezungezwe ngamakhava amahle amaphephabhuku nezithombe zezihlabani ezijabule nezimamathekayo kodwa lokho akanakho uWinnie.

Find Love!

Men
Women