Ndiredi - Simphiwe Dana

By Drum Digital
19 November 2013

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya

Ndinaw’ amandla okundiza ndiph’ umoya

Amaxesha ayavuma wo wo wo

He he amaxesha ayavuma wo wo wo

Themba limbi andinalo

Nguw’ ithemba lam

Nguwe nguwe nguw’ ithemba lam

Phantse ndayel’ emaweni

Phantse ndangen’ endongeni

Phantse ndanyathel’ umsila

Phantse ndahlala kwaphela

Phantse ndaval’ umnyango

Phantse ndadyobh’ amehlo

Phantse ndadudel’ uhambo

Phantse ndalahl’ umzamo

Nguban’ oth’ andinawo

Amandla wazi njani

Phantse ndammamela yena

Xa esith’ andinawo x2

Find Love!

Men
Women