'Ngiyanemukela ekhaya lami'

By Drum Digital
07 June 2013

Uyingwazi emculweni waseNingizimu Afrika - njengoba efake indadatho yesithembiso somshado kanti nomshado usunuka emakhaleni, uRebecca Malope usajabule kakhulu empilweni yakhe.

BESIVAKASHELE lo mzwilili womculo wokholo uRebecca Malope (45) samthola ezinze nalowo omthembise umshado nasephila naye imihla namalanga, uThemba Tshabalala, yize bebengakulungeli ukuba kukhale izimpempe zomshado phakathi kwabo.

Umuzi walo mculi oseMidrand ngasemgwaqeni u-R55 ubhekene neLonehill ukuya ngasemalokishini aseNyakatho kubandakanya iSunninghill uma weqa umgwaqo omkhulu u-N1.

Esithabathabeni somuzi wakhe uhlala nodadewabo uBusi kanti kunezingane ezingaphansi kwesandla sakhe ezihlala emzini obudebuduze nowakhe,  uThando (24), uThandeka (20) noZweli (31).

Useqedile ukwakha umuzi wakhe wesine oseMpumalanga.

Bekuwumuzi onamagumbi amane awuguqule waba namakamelo amane okulala.

Bekuwumuzi wabazali bakhe abangasekho emhlabeni.

Find Love!

Men
Women