Sebegcagcile

By Drum Digital
19 April 2013

USifiso ubukane nowakwakhe ngeso lothando buqamama, basondelane kancane, kancane.

IZINTO zimane ukwenzeka.

Laba ababili baqala ukubonana emi-nyakeni eyishumi eyedlula besafunda esikoleni samabanga aphe- zulu.

Lapha sikhuluma ngoSifiso Nhlapo (25)  oshade nentandokazi yakhe yeminyaka uToni Prinsloo (23).

Lo msha-do awujwayelekile neze: le khaphuli ivu-melene ngokuthi namhlanje izokwenza ngokwengqubo yakuboSkizo (abangani bakhe bajwayele ukumteketisa kanjalo uS’fiso) okusho ukuthi kuzoqhutshwa usiko lwesiZulu bese kulandela umshado omhlophe ekupheleni konyaka.

Bazi-misele ukuba lowo mshado bawuxube nosikompilo lwakubo kaToni olwenziwa kweleziKoshi.

Find Love!

Men
Women