'Sengiziyekile izidakamizwa'

By Drum Digital
07 June 2013

UTrevor Gumbi ongusomahlaya ubonga inkosikazi yakhe ngokumeseka.

Ezinyangeni ezimbalwa eze- dlule uTrevor Gumbi (32) wayecabanga ukuthi uzogcina ejele noma ethuneni ngenxa yezidakamizwa.

Sekuphele izinyanga eziyishumi engasasithinti isidakamizwa esibizwa nge-cocaine, impela useyabonakala ngisho nasemzimbeni wakhe.

“Impilo sengiyibuka ngelinye iso manje, nginomngane wami ongesekayo kanye nenkosikazi yami,” esho ekhomba uLucille (30) ozomeseka.

“Sesichitha isikhathi esiningi ndawonye, obekuyinto ebinga- savamile ukwenzeka.

Sisanda kubuya ukuyongcebeleka eThekwini,” kusho uTrevor  esingatha umkakhe.

Find Love!

Men
Women