Simphiwe Dana - Ndiredi

By Drum Digital
02 January 2014

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya.

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya x2

Ndinaw’ amandla okundiza ndiph’ umoya

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya

Amaxesha ayavuma ho ho ho x4

Themba limbi andinalo

Nguw’ ithemba lam

Nguwe nguwe nguw’ ithemba lam

Phantse  ndayel’ emaweni

Phantse ndangen’ endongeni

Phantse ndanyathel’ umsila

Phantse ndahlala kwaphela

Phantse ndaval’ umnyango

Phantse ndadyobh’ amehlo

Phantse ndadudel’ uhambo

Phantse ndalahl’ umzamo

Nguban’ oth’ andinawo

Amandla wazi njani

Phantse ndammamela yena

Xa  esith’ andinawo x2

Find Love!

Men
Women