UHlubi ulwa nobubha

By Drum Digital
29 March 2013

Uthando lokusiza lumenze waqwala iKilimanjaro ukuze aqwashise umhlaba ngamazinga obubha eAfrika.

ABANTU bavame ukuzibuza baze baziphale ulimi ukuthi kwenzekani ngabalingisi bama-soapie uma sebeshiyile emsebenzini wabo wokulingisa.

Ezikhathini eziningi bagcina sebeyimiphuphe.

Noma ngithi, yilokho esisuke sikucabanga ngoba nakhu sisuke singasababoni bevela ku-TV.

Iqiniso ukuthi noma idlanzana lishabalala kodwa abanye bangena kweminye imikhakha ehlukile.

Find Love!

Men
Women