Uqweqwe lomlingisikazi uNakedi Ribane nendodakazi

By Drum Digital
03 May 2013

Lo mlingisikazi omnkantshu' ubomvu ubeyimodeli ngesikhathi kusaphumelela abaMnyama abambalwa emkhakheni wozime.

SITHE uma simbheka sambona efana nedwala elingaqhekeki kepha lowo mqondo washeshe wasikhumbuza ukuthi isiZulu sithi, ‘ayihlabi ngakumisa’.

Kodwa ibingekho indlela yokuyishaya indiva le ntokazi ende nekhangayo uNakedi Ribane owangena kwezwakala emkhakheni wonobuhle ngeminyaka yawo-80 lapho kwakuphumelela amamodeli ambalwa aMnyama.

Uma singqwamana nalolu qweqwe olwaluyimodeli sisheshe sathola ukuba akayona indlovukazi engancibiliki kepha uyisithandwa esizifela ngokuba umama.

Ukumamatheka kwakhe kusheshe kwagqamisa ihhotela elaziwa nge-53 on Bath eliseRosebank, kwacaca ukuba ukukhulisa uLetsatsi kumlethele imisebe eminingi yelanga empilweni yakhe.

Namuhla usethulela indodakazi yakhe okokuqala ngqa.

Find Love!

Men
Women