Uvuke wazithatha uLupi

By Drum Digital
02 August 2013

Usedlule kokuningi ukulwa nengcindezi, ukweswela imali kanye nenkinga yotshwaka kodwa uDJ Lupi Ngcayisa usebuyele kwelenyoni.

Ngowe-2012, uLupi Ngcayisa wabhekana nezikhathi ezinzima kakhulu empilweni yakhe, ngemva kweminyaka eminingi ezama ukufihla izinhlungu ayezizwa; uLupi wayenengcindezi eyamdalela izinhlungu ezinzima kusukela esengumfana omncane.

Wayengalali ebusuku ngenxa yobuhlungu bomphefumulo kanye nezinkinga zezimali nokwamenza wacishe wadikibala.

Okokuqala empilweni yakhe, uLupi wayengakwazi ukuzinakekela kanye nokukwazi ukuphila impilo ayekade eyisebenzele kakhulu ukuthi ayithole.

Ngenxa yezinkinga zezimali, kwaqala inkinga yophuzo nayeziduduza ngayo.

Find Love!

Men
Women