Uyisichwensi?

By Drum Digital
05 October 2012

U-Phat Joe ungu-DJ nomethuli wezinhlelo ze-TV iqiniso ulibeka ngambaba – kodwa ngakolunye uhlangothi simthola engumntu onothando futhi ozithobile.

Yihlokohloko, uze waqa-njwa amagama afana “noce-vucevu.” Sinexhala lokuthi lo msakazi uzongafiki engxoxweni esinayo naye.

Kodwa kwehle amaphaphu uma simbona edlwathuzela engena eCullinan Hotel eKapa.

Ubedle isikipa esibukhwebezane namateki e-Adidas nejini esasibhakabhaka.

Ibonakala ngisho ilususa ilubeka unyawo ukuthi iyazethemba imakwabo futhi ubukeka enethezekile.

Find Love!

Men
Women