UZonke uyadlondlobala

By Drum Digital
05 October 2012

Umzwilili uZonke Dikana ufike qathatha. Lo mculi ongumama usekulinde ngabomvu ukuya eMelika.

Uphuma langa sikothe wentokazi, uma umbheka isikhumba sakhe sibushelelezi siyathandeka, izinwele zakhe ezicwale kahle zibufanele ubuso bakhe.

UZonke Dikana yintokazi ebumbekile enekhala elihle.

Njengalokhu ngidamane ngixoxa naye ngiyabona ukuthi into emenza intandokazi akuwona umculo wakhe wodwa, nobuhle bakhe bunalo iqhaza kule zinkumbi zabalandeli anabo emhlabeni jikelele.

Find Love!

Men
Women