Wenza umehluko uCandy

By Drum Digital
16 August 2013

Owe-Tsa Matebele usedlule kokuningi kubalwa ukulahlekelwa yindodana yakhe kanye nokuthola ukuthi unesifo sikashukela.

Izwi lakhe liyavevezela, uyehluleka ukubamba izinyembezi. Udonsa umoya.

“Nakuba sekudlule iminyaka emibili, kusenzima ukukhuluma ngakho,” kusho uCandy Mokoena.

Indodana kaCandy uPhethule yashona engozini yemoto ngo-Agasti 2011.

Ukushona kwendodana yakhe kwamfaka esibhedlela kwatholakala ukuthi unoType 2 wesifo sikashukela.

“Ngikhumbula kahle. Kwakumele ngibe no-mhlangano nenkampani engiqopha kuyo iSony ngalolo suku,” kusho uCandy ngezwi eliveveze-layo.

Find Love!

Men
Women