News24

Isithembu sikuncisha ithuba lenjabulo yomshado

2011-08-05 10:49

Ngiyazi ukuthi ngiyinyathela emsileni uma sengingena kule ndaba yokuthatha isithembu ngoba abanye abantu bakhetha ukungakhulumi ngayo ngenxa yokuthi abafuni ukubonakala njengabantu ababukela amasiko abo phansi kanti abanye bathi bayayiqonda le nto,  kodwa uma uthatha ukubheka ukuqonda kwabo kusobala ukuthi kuvuna ingxenye ethile.

Nami ngingathanda ukuzifaka kula bantu abathi abaqondi ukuthi umuntu angavuma kanjani ukungena emshadweni wesithembu futhi angayiboni inkinga. Ukuthi nje ngokwemvelo ngendlela esidaleke ngayo,  sidaleke ngendlela yokuba nesikhwele uma sithandana nabantu.

Angazi noma ngizikhulumela mina ngedwa na noma kukhona abantu abavumelana nami kule ndaba ukuthi kunzima ukuhlanganyela umuntu omthandayo nomunye umuntu. Ukucabanga nje ngakho kodwa kungakuhlanyisa.

Into engididayo ngale ndaba yesithembu ukuthi ivuna kakhulu abantu besilisa kunabesifazane. Mina ngizibuza ukuthi bakwazi kanjani ukuhlanganyela umnyeni nabanye abantu besifazane bese bangaboni inking ngalokho, kanti bona badalwe kanjani, abanaso yini isikhwele?

Ngicela ungikhombe umuntu oyedwa othi: “Mina nginephupho lokuba yisithembu”, ngiyakwethembisa akekho owesifazane ozovuma -  uma ngabe ekhona ngicela nimhlole ukuthi inhliziyo yakhe iyashaya yini.

Ubuhlungu bokuhlanganyela umuntu omthandayo bufana nokugwazwa ngommese enhliziyweni. Ikhona into okuyimvelo ukuyihlanganyela njengothando lwabazali noma izingane zakho.

Ungixolele mfundi uma ngabe ngiyaphaphalaza, omunye umbuzo wami uthi uhlala kanjani wazi ukuthi umyeni wakho ukomunye umfazi bayagingqana ubusuku bonke? Hhayi! Noma sekuthiwa ufe imizwa ngeke!

Yazi uma uhleli uwedwa ucabanga ngomshado, ucabanga wena nabantwana bakho nomyeni wakho ozothanda wena wedwa vo! Awucabangi wena nabanye abafazi nibunganyele indoda eyodwa kuhle kwezinyosi zibunganyele uju.

Ngeso lakudala...

Ngiyazi ukuthi emandulo isimo sasingafani namanje ngoba abantu besifazane babe ngavumelekile ukusebenza kanti futhi namalungelo abo ayecindezelekile. Yingakho babezithola beyingxenye yamakhosikazi ayishumi agane indoda eyodwa eyisicebi.

Kodwa-ke owami uthi umuntu usuke ephoqwa yini esikhathini samanje ukuba sesithenjini? Ngoba manje izinto sezishintshile, abantu besimame nabo banawo amalungelo alingana nawamadoda.

Kanti futhi bangaba yizicebi uma bafuna futhi bezimisele,  manje usuke uzibuze ukuthi labantu bavuma kanjani ukuba sesithenjini, ngabe kungenxa yemali noma abazithembi ukuthi bangathola omunye umshado ngaphandle kwalona?

Langa limbe ngangibukele umabonakude ngabona umculi ocula izingoma ngolwimi lesiTsonga,  uThomas Chauke, onabafazi abayisihlanu. Yazi bengibabukele belokhu bethi bona bajabule kanti futhi uThomas ubathanda bonke ngokulingana.

Ngabe banesiqiniseko esingakanani ngalokho? Ake ngibuze kuwe mfundi ukuthi uyathemba ukuthi umuntu uyakwazi ukuthanda abantu ababalelwa kwabayisihlanu ngokufanayo, ngaphandle kokukhetha iphela emasini? Asingaligudli iguma, silikhulume nje iqiniso.

Indaba yeNkosi uMswati noMengameli wakuleli uJacob Zuma angeke ngingene kakhulu kuyo ngoba eyabo uyifunda ivaliwe ukuthi abanye babafazi babo bashaywe ngemfe iphindiwe. Ngoba ukube bajabule ngempela bebengeke bazibandakanye ekuphingeni kanti futhi amanye amakhosikazi kaMswati ayengeke adle phansi.

Uma ngicabanga ngendaba yesithembu ayikho into enhle engifikela emqondweni.

La bantu abangena esithenjini abacabangi ngekusasa noma okungase kwenzeke uma umyeni eshona kwenzeke ukuthi akayishiyanga incwadi yefa.

Awucabange nje usasezinhlungwini zokushonelwa umyeni wakho, futhi manje sekumele ulwele ukuthi ubani othola ini kulaba abanye osesithenjini nabo kanjalo nokubhekelela ikusasa lezingane zakho. Kungani umuntu engafuna ukuzifaka ebunzimeni obunjalo?

Ingculazi nesandulela sayo..

Sonke siyazi ukuthi ingculazi nesandulela sayo kungezinye zezinselelo leli elibhekene nazo. Ngakho-ke uma ubona abantu bezinikela esidlangalaleni kulo mashayabhuqe uye ungazi ukuthi bacabanga kanjani.

UMnyango wezeMpilo uhlezi ugqugquzela abantu ukuthi bazibandakanye ocansini oluphephile nokuthi umuntu athandane nomuntu oyedwa ukuze kuliwe nalo bhubhane,  ngakho kuchaza ukuthi la bantu abanandaba noma bakhetha ukushaya indiva le miyalelo.

Ngiyazibuza ukuthi umuntu osesithenjini uziyala kanjani izingane zakhe mayelana nezinto ezithinta ingculazi nesandulela sayo.

Kanti kwakuthiwani uma kuthiwa umuntu akashumayele ivangeli alenzayo naye?

"Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lakho.

Landela IzindabaNews24 kuTwitter.

Disclaimer: INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.

Comments
 • Poetic Makza - 2011-08-05 11:34

  I love reading your columns. I also don't understand how peole agree to be in polygamous relationships.

 • Kayzer - 2011-08-05 13:16

  Uthetha inyani. Ingxaki ababantu abafuni ukuqiniseka kumntu omnye. Lonto yenza kungathenjwana emtshatweni.

 • Ters - 2011-08-06 08:19

  Kulula ukubona okubi noma ukugleka imibono yabanye abantu uma uyibukela ngaphandle into. Nginesiqiniseko ungawuguqula umcabango wakho uma ungathola uma ungathola umuntu umthandayo. Yingakho uthola ukuphinga nakumshado wabantu ababili. Kungcono ukwazi Ulithi umyeni wakho unobani futhi nihlala niyi ukuyohlola ukuthi nisaphephile kwingculazi nesendulela sayo, kunokuthi umuntu abuye endaweni zakhe bese ekufakela ukugula. Ngakhoke asingabi nombono wokugleka izinkolelo zabanye ngoba singavumelani nazi. Wonke umuntu unelungelo lokwenza noma ukukhetha akuthandayo emshadweni angena kuwona.

 • bg - 2011-08-06 17:12

  kona ngeke bathandwe ngokufa,ngokunjalo nabantana bakho awubathandi ngokufana...? ntombazane isithembu asinayo impoxo,mayelana ngokushitsha kwesikhathi cha nguwena kanye oshitshile hayi isikhathi.ngokondalo umntu wesilisa uyihloko yomuzi kwaphela akukho okunye.ziningi izint ezibulala isintu esingakhuluma ngazo,

  isibonelo ngifunde elinye lamaphepha lapho enye insizwa ethandana nobulili obufanayo ithi buka liyana izulu kusobala ukuthi lomcimbi wethu (wabo) unkulunkulu usibusisile.ngabe unkulunkulu uyakujabulela lokho?

 • Siyabonga - 2011-08-08 08:21

  Mina ngithi uyihlabe esikhonkosini udadewethu. Uma ngabe umuntu engena eshadweni ngoba esothandweni nalowo ashada naye ngeke asicabanga nokusicabanga isithembu. Mina ngithi umuntu kumele enze kwabanye njengoba naye engathanda kwenziwe kuye. Angikholwa kuthi ikhona indoda engathanda ukuhlanganye nenye indoda kunkosikazi wakhe.

 • pages:
 • 1