Emva Kwemvula

By admin
09 June 2014

Literacy doesn't have a language . Read a book in your language too

Okwenzeka kuPalesa lapho ehlulwa wukulangazelela ukwazi abese ethi ukunyamalala emva kwemvula. Umama wakhe ukhathazekile; akwaziwa ukuthi uPalesa udliwe yini...