News24

UNgqongqoshe wezeMpilo eKZN kwiComrades

2011-02-14 06:52

Johannesburg - UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sibongiseni Dhlomo uzimisele ngokugijima kuComrades Marathon ngoJuni ukugqugquzela intsha ukutheni kubalulekile ukuziphatha ngendlela ezogcina impilo isesimweni esihle, lokhu kulandela ukuthi egijime u-21 km.

UDhlomo, noqala usuku lwakhe ngokuzilolonga imizuzu engu-90, uthe ungenele lo mjaho ngoba efuna ukwenza isibonelo esiphathekayo kubantu abasha.


“Abantu abasha bamele ikusasa - bangabaholi bethu abazoqhubeka nokuthuthukisa izimpilo nomnotho emiphakathini yesizwe sethu," kusho uDhlomo emuva komjaho.

“Thina, sizwe esidala, sineqhaza ekumele silibambe ekubafundiseni nosekubavikeleni kusandulela ngculazi nakwezinye izifo ezibeka izimpi engozini, ukuhlukumeza izidakamizwa, ucansi olungaphephile nokujwayela ukudla ukudla okungenampilo."