Iintsingiselo ze zaci namaqhalo

2019-03-28 06:00

S

ithanda ukukhuthaza nokumema abafundi ukuba bazibandakanye nathi ngokuhlomla nokuthabatha inxaxheba kuyo yonke into epapashwe kwi City Vision.

Ungakwenza oko ngokuthi uthumele umyalezo wakho kwezinkcukacha zilandelayo: idilesi ye emeyile: News@cityvision.co.za okanye Thulani@cityvision.co.za

Kanti ungasindwendwela nakumakhasi ethu onxibelelwano uFacebook: City Vision Live okanye uTwitter: @cityvisionlive kungenjalo usindwendwele phantsi komnatha othi www.news24.com ukhangele iCity Vision.

Siyakuthi sipapashe zonke izimvo zenu kwiphephandaba le veki elandelayo. Njengenxalenye yephulo lethu lesiXhosa sicela intsingiselo yezi zaci kunye neli qhalo. Zonke iimpendulo esithe sazifumana siya kuzi papasha kwi City Vision yeveki elandelayo.

Sicela zonke impendulo zifike kuthi phambi koLwesibini.

IQHALO: Igugu lingaba likhulu, umbombo uyaqhosha?

ISACI: Amazimba aphantsi?

ISACI: Ukubetha ngemfe iphindiwe?

V Thumela impendulo yakho nge e-mail ku news@cityvision.co.za okanye uWhatsapp ku 083 721 7648.

. Ukuqinisa imihlathi:

Luvo Niyakhe; Philippi: Kuxa ugodole kakhulu okanye kuxa unyamezele intlungu zento oyivayo emzimbeni wakho.

Zwelinzima Tyhaliti; Harare: Apha kubhekiswa kumntu osukuba engazimiselanga kuvula mlomo wakhe kwingxoxo nokuba ubuzwa umbuzo.

Mavis Nkata; Harare: Ukuqinisa imihlathi ukuba lukhuni ukungavumelinto ingenayo emlonyeni.

Anelisa Beja; Nyanga East: Ukuba namasikizi.

Phiwe Jakuja; Nyanga East: Ukubanamasikizi.

Zoleka Njoli; Site B: Ukunyamezela.

Nonkqubela Duda; Philippi: Ngumntu othethakakhulu, kuthiwe uphendula aqinise imihlathi.

Nomathemba Tabata; Site B: Ukuqinisa imihlathi; kukuthethela ezintweni.

Mntakafunwa Xeketwana; Harare: Kukuhlafuna noba lugcado noba zinkobe.

. Ukuvuza izinkcwe:

Luvo: Kuxa usitya into emnandi kakhulu okanye uyibawela lonto imnandi ibe isityiwa ngomnye umntu.

Zwelinzima: Xa sukuba kukho into umntu ayibawelayo kwezityiwayo kaloku xa sukuba ubawela into etiwa ngomnye umntu ude uzibhaqe sewuvuza nezinkcwe.

Athenkosi Khese; Site C: Sube kusithiwa unelophu.

Nomthandazo Gungqa; Crossroads: Ukurhalela into.

Mavis: Ukumatha kakhulu ukuyeka nje unganqandinto.

Anelisa: Ukubawela into.

Phiwe: Ukurhala.

Zoleka: Ukubawela into, ngakumbi etyiwayo.

Nonkqubela: Akarhali uvuza izinkcwe.

Nomathemba: Kukunyolukela into de uvuze izinkcwe.

Mntakafunwa: Kukuralela into enencasa.

Qhamisamamfene Mbovane; Khayelitsha: Ukurhalela into etyiwayo oyiva inuka kamnandi noba iphekiwe

. Umlomo awunasiziba:

Luvo: Kaloku umlomo awuthungwa ke awunakumnqanda umntu angathethi.

Zwelinzima: Apha kubhekiswa kumntu othetha yonke into ade athethe nezingathethwayo kuba kaloku kungekho nto enokuvala okanye ingcibe umlomo wakhe.

Khese: Kukuthetha kakhulu iphinde lento ikufake engxakini kuthiwe kengoku umlomo awuthungwa, uthetha kakhulu.

Nomthandazo: Kutshiwo kumntu othethe into ibilihlebo.

Mavis: Ukuthetha ungabinamda; ukuthetha izinto ungaphumeleli ukuzenza.

Anelisa: Ukuthetha kakhulu.

Phiwe: Ukuthetha kakhulu.

Zoleka: Ungathetha nantoni ngomlomo wakho, awuzunqandwa mntu.

Nonkqubela: Xa uthethelela into engalunganga ngomntu umtyhola. Xa ngoku ingenjalo lonto awukwazi ukuwabuyisela amazwi akho.

Nomathemba: Ukuthetha into engakufuniyo.

Mntakafunwa: Kukuthanda ukuncokola izinto eziyiminqweno yakho okanye ezingamaphupha eminqweno yakho.

Qhamisamamfene: Umlomo awunasiziba:yonke into oyithetha ngomlomo wakho imbi intle izakubuya iphinde ikujikele ukutsho oko suthetha nje.

Ngokwenkcazela yombhali ncwadi uMnu E.W.M Mesatywa, nazi impendulo zezaci nala maqhalo eveki endlulileyo.

Ukuqinisa imihlathi: Kuthethwa ukubawela into etyiwayo.

Ukuvuza izinkcwe: Kuxa umntu angene engxakini ekunzima ukuzikhupha kuyo.

Umlomo awunasiziba: Le ntetha ibhekisa kubantu abathanda ukuthetha, kuba besithi imilomo yeyabo, kunjalo nje ayinaziziba, ngako oko abanakunqandwa mntu. Kuthethwa ukuba umntu makathethe kuba umlomo awunamkhala. Kuye kutshiwo nakubahambi kuthiwe umlomo awunasiziba, ize bayibuze indlela xa bangayaziyo, bacele nokutya apho balambe khona.

Amagama eveki edlulileyo:

. Izinyo:

Luvo: Izinyo eliqaqambayo; umntu xa ekuhlupha kakhulu uye afaniswe nezinyo eliqaqambayo. Lilonke ngumntu ohluphayo.

Zwelinzima: Lizinyo eliqaqambayo; apha kubhekiswa kwinto ekhathalelweyo nexatyisiweyo kaloku izinyo xa liqaqamba ulihoya, ulikhathalele ude ulibale nokuba usenawo na amanye amazinyo.

Nomthandazo: Athi umntu lizinyo eli; umntana ozelwe yedwa.

Siphe Nombede; Langa: Izinyo; kuthethwa ngomntu okanye ngento ehlupha kakhulu ungafuni nengxolo xa ihluphayo.

Anelisa: Uxel’izinyo liqaqamba, ngumntu othetha kakhulu.

Phiwe: Uxel’izinyo liqaqamba; ubuya kroqo.

Nonkqubela: Izinyo kumntu, ofuna into ngenkani kuthiwe, uxele izinyo aliqaqambayo.

Nondiliseko Gwama; Harare: Ukuveza amazinyo; ukuhleka ungahleki.

Nondiliseko: Suke waxela izinyo liqaqamba; kutshiwo kumntu okutshutshisa ngento.

. Umlomo:

Luvo: Umntu awunakumnqanda angathethi into ayifunayo, kaloku umlomo awubekwa siziba.

Zwelinzima: Umlomo awnasiziba.Kutshiwo kumntu olophozayo, othetha nezinto ezingafanelanga.

Nomthandazo: Umlomo usidwe yimpumlo; uthethe into ebengafanelanga uyithetha.

Siphe: Umlomo usindwe yimpumlo; isukela kwinto yokokuba umntu athethe into ekhathaza okanye ephoxa omnye aze axolise ngelithi umlomo usindwe.

Mavis: Ukwanda ngomlomo; ukuthetha kakhulu ungakwazi ukwenza.

Anelisa: Ukuzifaka emlonyeni wengonyama; uzifaka engxakini.

Phiwe: Umlomo awubekwa siziba_ ukungakwazi ukuzibamba.

Zoleka: Ukungabi namlomo; ukungabi nanto yakuthetha.

Nonkqubela: Uyinkukhu esikwe umlomo. Xa uthethelela umntu omoshayo suka ayenze lonto umjongile.

Nomathemba: Unempempe emlonyeni; uthetha akayeki.

Nondiliseko: Umlomo usindwe yimpumlo; ukuthetha into ebekungamelanga uyithethe.

Nondiliseko: Lonto usuke wanomlomo; kutshiwo kumntu ophendula gqitha,okanye othetha yonkinto

. Elokuqwela:

Sicela usinike isaci okanye iqhalo kunye nenkcazelo ngala magama alandelayo:

Umqala?

Izandla?

Sithi Huntshu kuni nonke, ukwanda kwaliwa ngumthakathi.

NEXT ON NEWS24X

Inside News24

 
/News
Lockdown For
DAYS
HRS
MINS
Traffic Alerts
Traffic
There are new stories on the homepage. Click here to see them.
 
English
Afrikaans
isiZulu

Hello 

Create Profile

Creating your profile will enable you to submit photos and stories to get published on News24.


Please provide a username for your profile page:

This username must be unique, cannot be edited and will be used in the URL to your profile page across the entire 24.com network.