I-IFP igubhe olwabesifazane

2017-08-23 06:00
Isithombe:SithunyelweUMengameli weqembu leNkatha yeNkululeko uMntwana uMangosuthu Buthelezi ekhuluma nabalandeli baleliqembu abahambele i-rali yabesifazane yeqembu ngeSonto ngomhlaka 6 ku-Agasti.

Isithombe:SithunyelweUMengameli weqembu leNkatha yeNkululeko uMntwana uMangosuthu Buthelezi ekhuluma nabalandeli baleliqembu abahambele i-rali yabesifazane yeqembu ngeSonto ngomhlaka 6 ku-Agasti.

Multimedia   ·   User Galleries   ·   News in Pictures Send us your pictures  ·  Send us your stories

IQEMBU lezepolitiki Inkatha yeNkululeko, Inkatha Freedom Party (IFP), libe ne-rali yophiko lombutho wabesifazane be-IFP yokugubha usuku lwabesifazane lwezwe.

UMengameli waleliqembu ophinde abeyilungu lephalamende likazwelonke uMntwana uMangosuthu Buthelezi wethule inkulumo kule-rali ebibanjelwe e-Dales Park, eMgungundlovu, ngeSonto, ngomhlaka 6 ku-Agasti.

Evula inkulumo yakhe, iNkosi uButhelezi uthe: “Njengoba sibuthene lapha namhlanje ukuzogubha Usuku Lwenyanga yabeSifazane, ngithanda ukuba sizikhumbuze ngesiqeshana somlando esikhuluma ngesizathu sokuba sigubhe usuku lolu. Kwathi izinsuku ziyi-9 ku-Agasti ngonyaka ka-1956, izi-20,000 zabantu besifazane bahamba baya enkabeni yedolobha leNkulumbuso wobandlululo e-Pitoli. Kwakungesilo uhambo ababengaluthatha-nje, ngoba umbuso wobandlululo wawudinga ukuthi sonke isidalwa esingumuntu “omnyama” kwakufanele ukuba aphathe kuye ipasi elikhethekile – udompasi, ngaphandle kwalo owayengakwazi ukuhamba noma kuphi ngokuthanda ezweni lase Ningizimu ye-Afrika. Kuleyo mihla, nxa iphoyisa like lakumisa awakwazi ukukhipha u-“dompasi” wakho, wawuboshwa ngezinsimbi ngaso leso sikhathi. Kwathi kodwa laba besifazane abazi-20,000 bawashiya ngamabomu odompasi babo emakhaya abo, ngokuba babebambe imashi yombhikisho, bebhikishela isizinda sombuso okwakuphethwe ngonya abantu ngakhona. Bexhakene ngezingalo bamashela eZindlini Zombuso – i-Union Buildings, becula iculo eselidumile khona manje elithi: Wathint’abafazi, “Want’imbokodwe.” Babethwele izingqwembe okubhalwe kuzo yizakhamizi zaseNingizimu ye-Afrika, ukuhanjiswa komlayezo obhalwe izi-100,000 ngumuntu ngamunye uqobo lwakhe igama lakhe, begxibha inkambiso yemigomo yokwehlukanisa abantu bezwe elilodwa ngokuphiliswa ngokuhlaliswa ngokwehlukaniswa, ngokobuhlanga, ngenxa kahulumeni wombuso wobandlululo,” kusho yena.

Uqhube kabanzi ngomlando walolu usuku ngokuthi uNdunankulu wangaleso sikhathi, uStrijdom, akaze aphume ukuzohlangana nabo abantu besifazane ababebhikishela u-dompass.

“Ukugwema ukubaba kweqiniso ngababekuthwele bekulethe ngqo emnyango weNdlu yoMbuso, uNdunankulu wayenze amalungiselelo okuba sengxenye ngalolo lusuku. Kakukaze kubekhona ngisho noNgqongqoshe noma iPhini likaNgqongqoshe elaphuma ukuhlangabeza lombiko othunyelwe ukuze ekugcineni laba beSifazane bahambe phela,” kusho uMntwana uButhelezi.

Uthe ukubambisana kwabantu besifazane ngalelolanga kwakhanda isithombe sobunye phakathi kwabo ngokubhikishela ukungabikho komthetho onobulungiswa.

“Lesisenzo sabantu besifazane saba nomthelela onamandla esabekayo… Namhlanje, umlayezo owedluliswayo nxa kukhulunywa ngalemashi usuhlanekezelwe. Uyaye uzwe abantu bethi, “Lapho ushaya owesifazane, ushaya imbokodwe.” Kodwa isigqi sesisekelo samandla saleliculo sikhuluma ngembokodwe engamandla obunye obuyimbumbe kwabantu besifazane,” kusho yena.

Uthe uyakuqonda ukuthi abesifazane banamandla ngokwedlulele kanti into efakazela lokhu ukuthi bathweswa ijoka lokuzalwa kwengane.

“Abantu besifazane banamandla abawafukamele ngaphakathi kwabo angenakulinganiswa ngoba kubo kungaphezulu komuzwa nje womhobholo wokuzicabangela ukuzifukamela yena kuphela. Kuyaye kuthi lapho owesifazane enze utho oluthile ngesibindi esingakaze sibonwe muntu, singakuqiniseka ukuthi kusuke kunobuhle obenezelela izimpilo zabanye abantu kulokho,” kusho iNkosi uButhelezi.

Uqhube ngokuphakamisa abaholi besifazane beqembu i-IFP athe babenamandla ngokuxakile okungoNkkz Eileen ka Nkosi Shandu, Nksz Thoko Zungu, Nkkz Ella Nxasane, Nkkz Abbie Mchunu, Nkkz Sibongile Bhengu-Nene, Nkkz Faith Gasa, kanye noMama wakhe uMntwana u-Magogo ka Dinuzulu, udadewabo weNgonyama uSolomon.

“Laba besifazane babegqugquzelela ukwesekwa ngesikhathi somzabalazo wokulwela inkululeko. Kanti futhi babeme ndawonye bebambene nalabo ababengakwazi ukuzivikela emiphakathini, befundisa abesifazane ngokubumba izinhlangano zemiphakathi zokusebenzisana ndawonye, futhi nangokuqala amaphrojethi ezingadi anjengokutshalwa kwemifino, izinkulisa namaqembu okuthunga.,” kusho uMntwana uButhelezi.

Uthe ukugubha inyanga yabeSifazane u-Agasti kanye noSuku lwaBesifazane umhlaka 9 ku-Agasti izwe lisule ligubha ubugugu bomlando onothile wabesifazane abanamandla, abazisebenzi zabantu futhi kanjalo abangompetha ezinhlelweni zokuthuthukisa abantu.

“Izinsuku ezejwayelekile zokuzabalaza ukuhlangabezana nezidingo zansuku zonke kubonakala izigidi zabantu besifazane zisebenza kanzima ukuphuma kwelanga lize liyoshona. Isikhathi esiningi kakukho nzuzo yeholo eliyimali ephathelene nalowo msebenzi abawenzayo. Ngakhoke nxa ngithi kasenze ukuba abesifazane bakithi basebenze, kangisho ukuthi ngalokho yingoba bengenzi lutho bezihlalele nje. Ngikhuluma ngabesifazane ukuxhumana nemikhakha eminingi empilweni lapho abantu bonke beziphilisa khona, besebenza bebambisene bexhake izandla bendawonye, ukudala okukhulu kunokuba basebenzele nje ukuthi hhayi nxa bevuke ngakusasa. Isimo somnotho walelizwe sizobheda isikhathi eside. Kasikaboni lutho. Ngakho-ke nxa singavuki emaqandeni sizongcwaba ngenxa yokukhuphuka kwezinga lobuswezi,” kusho yena.

Uthe amandla abesifazane abakhonan uma behlangene beyimbumba bebuthene ndawonye ngaphansi kwesiqubulo esisodwa.

“Sesike sakubona lokhu kwenzeka ngaphambilini. Siyakwazi ukuthi kubekeka kanjani. Nanime niqinile lapho nisahlangene nilwa ndawonye, nilwisa isitha sengcindezelo. isitha enibhekene naso ubungozi baso kabehlukile naka ncu kulobo bezitha zayizolo ngisho nakuthangi imbala,” kusho iNkosi uButhelezi.

Uqhube wathi isitha sanamuhla sehlukene ngezindlela eziningi okubalwa kuzona ububha, umthetho ongenabulungiswa emiphakathini, yikuhlukunyezwa, yinkohlakalo, yudlame ngoko-bulili, yimfundo esezingeni lokweyiwa, yikwehlukaniswa ngokobulili nokuba nhlakanhlaka kwemindeni.

Uthe kuyiqiniso elisobala ukuthi abesifazane namantombazana kawaphephile eNingizimu ye-Africa okuphoqa ukuthi kufanele ukuba kuthathwe izinyathelo zokubhekana nalobubelelesi.

“Sekufanele aze abe mangaki amantombaza anyamalalayo? Sekufanele baze babe bangaki ogogo abadlwenguliwe? Sekufanele baze babe bangaki abesifazane abahlukunyeziwe babulawe futhi, ngaphambi kokuba sisukume bese sithi, “Iyekeleni lento: wathint’abafazi, wathinta imbokodo.” Njengomuntu wesilisa nginamahloni ngezinto ezenziwa ngamadoda esifazaneni sakithi, nasezinganeni ngisho ezino-9 months. Ngiyaxolisa kini bodadewethu namadodakazi ethu,” kusho yena.

NEXT ON NEWS24X

Inside News24

 
/News
Traffic Alerts
Traffic
There are new stories on the homepage. Click here to see them.
 
English
Afrikaans
isiZulu

Hello 

Create Profile

Creating your profile will enable you to submit photos and stories to get published on News24.


Please provide a username for your profile page:

This username must be unique, cannot be edited and will be used in the URL to your profile page across the entire 24.com network.