Emva Kwemvula

Okwenzeka kuPalesa lapho ehlulwa wukulangazelela ukwazi abese ethi ukunyamalala emva kwemvula. Umama wakhe ukhathazekile; akwaziwa ukuthi uPalesa udliwe yini...