Seterata se tswang pele lefatsheng

Nali Bali
Nali Bali

Sonny le metswalle ya hae ba ne ba nahana hore Seterata sa Long ke seterata se tswang pele lefatsheng hobane ke moo ba bapalang dipapadi tsa kerikete tse monate ka ho fetisisa! Baahi bohle ba motse ba natefelwa ke ho ba shebella ha ba bapala – ntle le Mong Peterson. Ha bolo ya bona e ka wela ka jareteng ya hae, ba lebale ka yona, ba keke ba hlola ba e bona hape. Mme jwale dintho di a fetoha – bana ba keke ba hlola ba kgona ho bapala kerikete seterateng sa Long. Na Sonny le metswalle ya hae ba tla tlohela ho bapala kerikete hohang?

Seterata sa Long se ne se le batsi ebile se le selelele. Lehlabula, ha Sonny le metswalle ya hae ba ya hae ho tswa sekolong, dieta tsa bona di ne di tlala lerole. Mariha, dieta tsa bona di ne di tlala seretse le metsi. Empa ka nako ya matsatsi a phomolo ya dikolo, ho ne ho se na motho ya kgathallang hore seterata se tletse lerole kapa seretse.

Seterata sa Long ke moo Sonny le metswalle ya hae ba neng ba bapala kerikete teng. Batho bohle ba ne ba tswela ka ntle ho tla shebella mme ho ne ho se le ya mong ya tletlebang ha bolo e ka wela ka jareteng ya hae. Ho se le ya mong, ntle feela le Mong Peterson.

“Matsatsing ana a phomolo re tlo ba le dipapadi tse ntle ka ho fetisisa tsa kerikete,” ha rialo Sonny ha ba leba hae mantsiboyeng a mang.

“EHLIIIILE!” ha rialo Simon le Jack.

“Thumi? O reng?” ha botsa Sonny.

“Empa o reng ka YENA?” ha botsa Thumi. A supa tlung ya Mong Peterson. “Jack o se a pshatlile e nngwe ya difesetere tsa hae.”

“O reng ka WENA?” ha rialo Jack. “O se o lahletse dibolo tse pedi ka jareteng ya hae.”

Ba ne ba tseba hore ha ba ka otla kapa ba akgela bolo ka hodima lebota la Mong Peterson, ba ne ba keke ba hlola ba e bona hape. Ha bolo ya bona e ne e ka thetehela ka tlasa heke, e ne e le ntja ya hae, Shikisha, ya e nkang. Ba tjamela ntlo ya Mong Peterson. Dikgweding tse mmalwa tse fetileng o ne a dula a tenehile.

“Na re na le bolo ya kerikete? Ke ne ke nahana hore o di nkile kaofela,” ha rialo Thumi.

“Ke na le e nngwe,” ha rialo Jack a bososela, “ha re hlophisetseng papadi e monate ka ho fetisisa ya kerikete e KILENG YA BONWA.”

Letsatsing la ho qetela la sekolo, Sonny o ne a se a tatetse ho ya hae ho ya bapala kerikete. O ne a nyakalletse haholo, o ile a ba a tsoka letsoho ho dumedisa Mong Peterson, empa Mong Peterson a iketsa eka ha a mmona.

“Dumela, Mme,” a hoeletsa ha a kena ka tlung. Mme wa hae o ne a bala koranta. O ne a nyakalletse haholo.

“Dumela, moshanyana wa ka,” mme a araba. “Mamela mona. Ke ntho e makatsang. Seterata sa Long jwale se se se tlo theosa ho ya fihla kwana setsing sa mabenkele. Qetellong ho tla ba le dibese le boemelo ba dibese. EMPA …” mme a rialo, “sena hape se bolela hore ha ho sa tla ba bana ba bapallang seterateng.”

“ENG?” pelo ya Sonny ya tetebela ha bohloko. Ba ne ba se ba hlophisitse papadi! A kgutlela ka ntle mme a dula setupug se ka pele sa ntlo a ntse a honotha. Lerata le leholo la etsa hore a shebe hodimo. Mong Peterson o ne a le hodima lere, a phahamisa lebota la hae la ka pele ka ho eketsa ditene tse ding hape.

“Atjhe!” ha honotha Sonny a tenehile. “Ke a tseba hore o batla ho thibela dibolo tsa rona hore di se ke tsa tlola lebota la hae, empa ha a sa loketse ho kgathatseha jwale.”

Yaba o ba le monahano – ha metswalle yohle ya hae e ka kopana mmoho mme ba kopa batswadi ba bona kaofela, ebe … mohlomong … ba ka ba le papadi e le nngwe ya ho qetela ya kerikete. A tswa a matha ho ya batlana le Simon.

Moqebelo wa beke e hlahlamang ho ne ho ena le nyakallo e kgolo hobane morero wa Sonny le Simon o ne o sebeditse! Kajeno ba ne ba tlo ba le papadi ya ho qetela – e kgolo ka ho fetisisa, e monate ka HO FETISISA ya kerikete! Bana bohle ba seterateng seo ba ne ba tla bapala. MME ho ne ho tla ba le meputso! Ba bang ba batswadi ba ne ba etsa diseneke bakeng sa bohle ho tla ja mmoho ka nako ya motsheare. Ntate wa Thumi ke yena ya neng a tla fana ka meputso qetellong ya letsatsi.

Leha tsena tsohle e ne e le bakeng sa ho ithabisa feela, Sonny o ne a ikutlwa a tshohile. Mokgopi o ne o opa matsoho le ho etsa ditlatse ha bolo ya pele e akgelwa ke Thumi.

Jack a fetela ka pele. PHATHA! A otla bolo ka matla haholo hoo e ileng ya nyolohela hodimo moyeng kwana.

Sonny a tsamaela pele ho kapa bolo, empa letsatsi le ne le benya ka mahlong a hae. A pelekanya mahlo, a ema mme a feta ka tlasa bolo. Batho bohle ba ne ba opa diatla. Eitse ha Sonny a qala ho kwala letsoho la hae a tshwere bolo, la tlolela morao hape. E ile ya tlolatlola ha nngwe mme ya thetehella hantle ka tlasa heke ya Mong Peterson, pelo ya Sonny ya tetebela.

“JWALE re tlilo etsa jwang?” ha botsa Thumi.

“Ha re no tswela pele ka papadi ya rona!” ha rialo Jack.

“Re KEKE RA HLOLA re fumana bolo ya rona hape!” ha omana Simon.

Sonny a fehelwa. “Ke tla e lata bolo yane,” a rialo.

“Empa Mong Peterson o tla o omanya,” ha rialo Thumi.

“A keke a o dumella hore o nke bolo … mme Shikisha ke a kgolwa o se a tjhekile mokoti mme o e patile ka moo!” ha rialo Simon.

“Jwale he, ke tla mpe ke leke feela,” ha rialo Sonny. “Ena ke papadi ya rona ya ho qetela mme ke hona re sa tswa qala. Re keke ra hlola re fumana sebaka se seng sa ho bapala tjena.”

Ka sebete, Sonny a bula heke ya Mong Peterson mme a nyolosa tselana. Shikisha o ne a le siyo moo. Mala a Sonny a ne a utlwahala eka ha a monate. O ne a tshohile hanyane. O ne a sa batle ho omanngwa ke Mong Peterson. Yare pele a fihla lemating le ka pele, la buleha ka potlako. Mong Peterson o ne a eme moo. O ne a shebahala a le moholo ho feta ha a le haufi. Marama a hae a ne a le mafubedu eka o halefile haholo.

Eitse moo Sonny a reng o bula molomo wa hae, Mong Peterson a bua ka lentswe le leholo le letenya, “Sonny! Ekare ke qetile hantle ka nako.”

“Ntshwarele, monghadi?” ha rialo Sonny.

“Tloo,” ha rialo Mong Peterson a bile a leba tshingwaneng e ka mora ntlo.

Molomo wa Sonny o ne o ahlame ke ho makala.

E ne e le tshingwana e kgolohadi seterateng seo. Jwang bo ne bo kutilwe mme ho ena le difate hohle ho pota jarete. Mong Peterson o ne a kentse thapo ho potoloha qetello ya jarete, jwalo feela ka lebala la kerikete. Mme bohareng, ho ne ho ena le diwikete tsa kerikete.

Sonny a sheba Mong Peterson mme a bososela. Mong Peterson le yena a bososela ha monate. “Ke maswabi hore ke se ke ka le lemosa ka diphetoho tse tla etswa seterateng. Ke sebeletsa masepala, empa ke ne ke sa dumellwa ho re letho. EMPA … ke ne nka etsa ho hong.” A tsheha. “JWALE … bitsa ba bang kaofela ba tle ka mona mme re tlo bapala kerikete.”

Jwale Sonny le metswalle ya hae ba se ba ena le tulo ya ho bapalla kerikete. Mong Peterson o thabela ha ba etla ho tla eta mme o natefelwa ke ho shebella dipapadi tsohle. Ehlile o tseba ho bala dintlha. Mme ha bolo e otlwa kapa e betsetswa hole haholo, Shikisha o matha ho ya e lata!

The story was provided courtesy of the Nal’ibali reading-for-enjoyment campaign. To read the story in another South African language, or for literacy activities, reading tips and more stories to enjoy with your children, visit www.nalibali.org or send the word ”stories” to Nal’ibali’s WhatsApp number: 060-044-2254.

Kgothaletsa bana ba hao ho taka setshwantsho sa lebala la kerikete jareteng ya Mong Peterson ka mora ntlo. E re ba sebedise dintlha tse paleng ho ba thusa. Hlahisa hore ba ngole seratswana se hlalosang lebala lena la kerikete ka tlasa ditshwantsho tsa bona.

Ka Kirstin Hartmann, Ditshwantsho ka Johann Strauss, E fetoletswe ke Hilda Mohale

We live in a world where facts and fiction get blurred
In times of uncertainty you need journalism you can trust. For only R75 per month, you have access to a world of in-depth analyses, investigative journalism, top opinions and a range of features. Journalism strengthens democracy. Invest in the future today.
Subscribe to News24
Lockdown For
DAYS
HRS
MINS
Voting Booth
When assisting your child with remote learning this year, did you:
Please select an option Oops! Something went wrong, please try again later.
Results
Follow the school's comprehensive sexuality education (CSE) curriculum?
13% - 364 votes
Adjust the CSE curriculum to suit the family's morals?
24% - 642 votes
Ignore the schools CSE programme and do your own teaching?
63% - 1718 votes
Vote
ZAR/USD
15.14
(+0.84)
ZAR/GBP
20.37
(+0.27)
ZAR/EUR
18.39
(+0.65)
ZAR/AUD
11.28
(+0.47)
ZAR/JPY
0.15
(+0.41)
Gold
1839.59
(+0.54)
Silver
24.08
(+0.32)
Platinum
1031.50
(+2.65)
Brent Crude
47.96
(+1.75)
Palladium
2301.00
(-3.34)
All Share
58947.48
(+1.14)
Top 40
54171.85
(+1.29)
Financial 15
11399.33
(+0.82)
Industrial 25
79681.43
(+0.78)
Resource 10
56621.26
(+2.07)
All JSE data delayed by at least 15 minutes morningstar logo