READ: The old woman’s soup (in English and isiZulu)

accreditation

This story is brought to you by Nal'ibali, which means Here's the story in isiXhosa. Nal'ibali is a storytelling initiative that aims to establish a culture of reading for enjoyment in children.

This story was created by Wendy Hartmann (author), Natalie and Tamsin Hinrichsen (Illustrator).

Scroll down to download the PDF story in English and isiZulu.

Read the story in English here:

The old woman’s soup

Once upon a time, there was an old woman who sold the best soup at the village market. It was delicious, hot chicken soup. Nobody in the village knew the old woman’s name. Nobody knew where she lived. And nobody knew why her soup was so tasty nor why it was so hot. They did not even think about these things. They just bought the soup and ate it. Each morning, the old woman would come to the market. She always carried the big black pot filled with chicken soup on her head and then sat down with it under a tree in the shade. Before long, she would have sold all the soup. Then she would carefully fold her money in a cloth, put it in her pocket, put the empty pot back on her head and leave.

The old woman’s soup

There was a boy called Fezile who lived in the village not far from the market. He liked the chicken soup very much. Actually, he loved it and could not get enough. He wanted to find out where the old woman who made such delicious soup came from. One day when the old woman put her empty pot on her head and left the market, Fezile followed her. He was careful to stay in the shadows, and behind the trees and bushes, so that she did not see him. He followed her a long, long way down a path that led away from the village and then up a steep hill. He was still climbing up, up, up when evening came. Fezile was afraid, but he kept on walking.

At last, the woman came to a little house on the steep hill. She put the pot down in front of the house. Fezile waited until the woman had gone inside the house and closed the door. Then he crept closer to look inside the pot. Suddenly, Fezile heard the door opening. Quickly he hid in a place where he could see the old woman easily. She walked up to the pot and began to sing:

“Magic pot, magic pot,

Make soup for me, so hot, hot, hot.

Make soup with chicken. Make chicken soup.

Make soup for me to sell and for people to buy.

Oh magic pot, oh magic pot!”

Very soon the pot was filled with chicken soup! Steam came out of the big black pot and the smell was so good that it made Fezile hungry. Once the old woman had gone back inside the house, Fezile crept up to the big pot. He looked under it. Although the pot was filled to the brim with hot chicken soup, there was no fire burning under it. “I must have some of this soup,” Fezile said to himself. “I am so hungry!” He stretched forward and put his hand into the pot to take a piece of chicken. Suddenly the old woman came out of her house and saw Fezile with his hand in the pot. “OH! Oh! Oh!” she cried. “NO! NO! NO!” Fezile turned and ran as fast as he could. The old woman ran after him, shouting, but she couldn’t catch him.

The old woman’s soup

Fezile ran and ran until, at last, he was safely home. He told his mother and father all about the old woman and her magic pot. They all went outside and looked up at the hill, and there they saw steam rising into the sky. “Yes,” said Fezile’s parents, “look at that. We can see the steam from the magic pot.” The old woman never returned to the market and no one went up that steep hill to visit her. They were all too afraid. But from then on, when anyone in the village sees clouds around the top of the hill, they say, “Look! Look up there! It is the steam from the old woman’s magic pot.”

Download the English PDF here

Read the isiZulu here:

Isobho lesalukazi

Emandulo kwakukhona isalukazi esasithengisa isobho eliwedlula wonke emakethe yesigodi. Kwakulisobho elimndandi, lenkukhu elishisayo. Akukho muntu kulesi sigodi owayazi igama lalesi salukazi. Akekho owayazi ukuthi sihlalaphi. Futhi akekho owayazi ukuthi kungani isobho laso libe mnandi ngale ndlela, lishise. Babengacabangi nakucabanga ngalezi zinto. Babevele bathenge isobho balidle.

The old woman’s soup

Njalo ekuseni isalukazisasiza emakethe. Sasihlale sithwala ekhanda ibhodwe elikhulu elimnyama eligcwele isobho lenkukhu bese sihlala phansi nalo emthunzini ngaphansi kwesihlahla. Kungakapholi maseko, sizobe sesilithengise lonke isobho. Emva kwalokho sizoyigoqa ngokucophelela imali yaso ngendwangu, siyifake ekhukhwini laso, sibuyisele ibhodwe elingasenalutho ekhanda bese sihamba.

Kwakukhona umfana okuthiwa uFezile owayehlala esigodini esingekude nasemakethe. Wayelikhonzile kakhulu isobho lenkukhu. Eqinisweni, wayelithanda futhi engalideli. Wayefuna ukwazi ukuthi isalukazi esasipheka isobho elimnandi kangaka sasiphumaphi. Ngolunye usuku lapho isalukazi sithwala ibhodwe laso elingasenalutho sifulathela imakethe, uFezile wasilandela. Wayeqikelela ukuthi uhlala esemathunzini, ngemuva kwemithi nezihlahla, ukuze singamboni. Wasilandela ibanga elide, ehla ngendlela eyayiphuma esigodini bese ibheka egqumeni eliqonsayo. Wayesakhuphuka eya phezulu, phezulu, phezulu ngesikhathi kufika ukuhlwa. UFezile wayesaba, kodwa waqhubeka wahamba.

Ekugcineni isalukazi safika endlini encane esemqanseni. Sabeka ibhodwe phansi ngaphambi kwendlu. UFezile walinda isalukazi saze sangena ngaphakathi endlini sase sivala umnyango. Emva kwalokho uFezile wagaqa wasondela ukuze abheke phakathi ebhodweni. Ngokushesha, uFezile wezwa kuvuleka umnyango. Wacasha ngokushesha endaweni lapho ayezobona khona isalukazi kalula. Sahamba saqonda ebhodweni sase siqala ukucula: “Bhodwe lomlingo, bhodwe lomlingo,

Ngenzele isobho, lishise, lishise, lishise ngempela.

Yenza isobho ngenyama yenkukhu. Yenza isobho lenkukhu.

Ngenzele isobho ukuze ngithengise futhi abantu balithenge.

Wo bhodwe lomlingo, wo bhodwe lomlingo!”

Ngokuphazima kweso ibhodwe lase ligcwele isobho lenkukhu! Kwaphuma isisi ebhodweni elikhulu elimnyama kanti iphunga lalimnandi ngangokuthi lenza uFezile wavele walamba. Lapho isalukazi sesiphindele endlini, uFezile wagaqa waqonda ebhodweni elikhulu. Wabuka ngaphansi kwalo. Nakuba ibhodwe laligcwele lichichima yisobho lenkukhu elishisayo, kwakungekho mlilo owawuvutha ngaphansi kwalo. “Kumele ngiyithole ingxenyana yaleli sobho,” ezitshela uFezile. “Ave ngilambile!” Welulekela phambili wafaka isandla sakhe ebhodweni maqede wathatha iqatha lenkukhu. Khona manjalo saphuma isalukazi endlini yaso sabona uFezile nesandla sakhe sisebhodweni. “Hawu! Hawu! Hawu!” simemeza. “HHAYI! HHAYI! HHAYI!” UFezile waphenduka wabaleka ngelikhulu ijubane. Isalukazi sagijima simlandela, sithetha, kodwa sehluleka ukumbamba.

The old woman’s soup

UFezile wagijima, wagijima, kwathi ekugcineni wafika ekhaya ephephile. Waxoxela unina noyise konke ngesalukazi nebhodwe laso lomlingo. Baphuma bonke babheka phezulu entabeni, base besibona isisi sishunqa sibheke esibhakabhakeni. “Yebo,” kwasho abazali bakaFezile, “ake nibheke lokhuya. Siyakwazi ukubona isisi esiphuma ebhodweni lomlingo.” Isalukazi asiphindanga sabuyela emakethe kanti akekho owake wakhuphukela egqumeni eliqonsile ukusivakashela. Bonke bebesaba kakhulu. Kodwa-ke kusukela lapho, kwakuthi uma umuntu wasesigodini ebona amafu ezungeze phezulu egqumeni, avele athi, “Bheka! Bheka laphaya phezulu! Yisisi esiphuma ebhodweni lomlingo lesalukazi.”

Download the isiZulu PDF here

Chat back:

Share your story with us, and we could publish your mail. Anonymous contributions are welcome.

Sign up for Parent24's newsletters.

Read more:

READ: Timi and the barber (in English and isiZulu)

FREE DOWNLOAD: Who’s that baby? (In English)

One mom shares her secrets for encouraging reluctant readers

We live in a world where facts and fiction get blurred
In times of uncertainty you need journalism you can trust. For 14 free days, you can have access to a world of in-depth analyses, investigative journalism, top opinions and a range of features. Journalism strengthens democracy. Invest in the future today. Thereafter you will be billed R75 per month. You can cancel anytime and if you cancel within 14 days you won't be billed. 
Subscribe to News24
Voting Booth
Zama zama crackdown: What are your thoughts on West Village residents taking the law into their own hands?
Please select an option Oops! Something went wrong, please try again later.
Results
Authorities should bring in the army already
11% - 2106 votes
Illegal miners can't be scapegoated for all crime
50% - 9838 votes
What else did we expect without no proper policing
36% - 7157 votes
Vigilante groups are also part of the problem
4% - 722 votes
Vote
Rand - Dollar
16.40
+0.3%
Rand - Pound
19.84
-0.0%
Rand - Euro
16.68
+0.2%
Rand - Aus dollar
11.52
+0.3%
Rand - Yen
0.12
+1.0%
Gold
1,775.21
-0.2%
Silver
20.14
-0.7%
Palladium
2,155.12
+0.1%
Platinum
937.43
-0.1%
Brent Crude
95.10
-3.2%
Top 40
64,726
+1.1%
All Share
71,505
+1.1%
Resource 10
65,387
+3.2%
Industrial 25
87,072
+0.1%
Financial 15
16,239
+0.5%
All JSE data delayed by at least 15 minutes Iress logo
Editorial feedback and complaints

Contact the public editor with feedback for our journalists, complaints, queries or suggestions about articles on News24.

LEARN MORE