0.1 - No Run! Renaldo Meyer to Zubayr Hamza.
0.2 - No Run! Renaldo Meyer to Zubayr Hamza.
0.3 - LBW OUT! Renaldo Meyer to Zubayr Hamza.
0.4 - FOUR! Renaldo Meyer to Kyle Verreynne.
0.5 - 1 Run! Renaldo Meyer to Kyle Verreynne.
0.6 - No Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
1.1 - 2 Runs! Hershell America to Kyle Verreynne.
1.2 - Catch OUT! Hershell America to Kyle Verreynne.
1.3 - 1 Run! Hershell America to Jonathan Bird.
1.4 - 2 Runs! Hershell America to Tony de Zorzi.
1.5 - No Run! Hershell America to Tony de Zorzi.
1.6 - 1 Run! Hershell America to Tony de Zorzi.
2.1 - No Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
2.2 - No Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
2.3 - 1 Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
2.4 - No Run! Renaldo Meyer to Jonathan Bird.
2.5 - No Run! Renaldo Meyer to Jonathan Bird.
2.6 - 1 Run! Renaldo Meyer to Jonathan Bird.
3.1 - 1 Run! Hershell America to Jonathan Bird.
3.2 - 1 Run! Hershell America to Tony de Zorzi.
3.3 - No Run! Hershell America to Jonathan Bird.
3.4 - No Run! Hershell America to Jonathan Bird.
3.5 - 1 LEG BYE! Hershell America to Jonathan Bird.
3.6 - 1 Run! Hershell America to Tony de Zorzi.
4.1 - No Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
4.2 - FOUR! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
4.3 - No Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
4.4 - 1 Run! Renaldo Meyer to Tony de Zorzi.
4.5 - No Run! Renaldo Meyer to Jonathan Bird.
4.6 - No Run! Renaldo Meyer to Jonathan Bird.
5.1 - No Run! Onke Nyaku to Tony de Zorzi.
5.2 - No Run! Onke Nyaku to Tony de Zorzi.
5.3 - No Run! Onke Nyaku to Tony de Zorzi.
5.4 - No Run! Onke Nyaku to Tony de Zorzi.
5.5 - FOUR! Onke Nyaku to Tony de Zorzi.
5.6 - FOUR! Onke Nyaku to Tony de Zorzi.
6.1 - No Run! Pheko Moletsane to Jonathan Bird.
6.2 - Clean BOWLED! Pheko Moletsane to Jonathan Bird.
6.3 - FOUR! Pheko Moletsane to Aviwe Mgijima.
6.4 - 1 Run! Pheko Moletsane to Aviwe Mgijima.
6.5 - No Run! Pheko Moletsane to Tony de Zorzi.
6.6 - Catch OUT! Pheko Moletsane to Tony de Zorzi.
7.1 - 1 Run! Onke Nyaku to Aviwe Mgijima.
7.2 - 1 Run! Onke Nyaku to Wayne Parnell.
7.3 - 1 Run! Onke Nyaku to Aviwe Mgijima.
7.4 - 1 Run! Onke Nyaku to Wayne Parnell.
7.5 - No Run! Onke Nyaku to Aviwe Mgijima.
7.6 - 1 Run! Onke Nyaku to Aviwe Mgijima.
8.1 - 1 Run! Pheko Moletsane to Aviwe Mgijima.
8.2 - 2 WIDES! Pheko Moletsane to Wayne Parnell.
8.2 - 1 Run! Pheko Moletsane to Aviwe Mgijima.
8.3 - 1 Run! Pheko Moletsane to Wayne Parnell.
8.4 - 1 Run! Pheko Moletsane to Aviwe Mgijima.
8.5 - No Run! Pheko Moletsane to Wayne Parnell.
8.6 - 1 Run! Pheko Moletsane to Wayne Parnell.
9.1 - 1 Run! Hershell America to Wayne Parnell.
9.2 - 1 Run! Hershell America to Aviwe Mgijima.
9.3 - Catch OUT! Hershell America to Wayne Parnell.
9.4 - No Run! Hershell America to Kyle Simmonds.
9.5 - No Run! Hershell America to Kyle Simmonds.
9.6 - 1 Run! Hershell America to Kyle Simmonds.
10.1 - 1 Run! Sintu Majeza to Kyle Simmonds.
10.2 - 2 Runs! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
10.3 - 1 Run! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
10.4 - 1 Run! Sintu Majeza to Kyle Simmonds.
10.5 - No Run! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
10.6 - 1 Run! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
11.1 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
11.2 - 1 Run! Andre Malan to Kyle Simmonds.
11.3 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
11.4 - 1 Run! Andre Malan to Kyle Simmonds.
11.5 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
11.6 - No Run! Andre Malan to Kyle Simmonds.
12.1 - 1 Run! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
12.2 - 1 Run! Sintu Majeza to Kyle Simmonds.
12.3 - 1 Run! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
12.4 - 1 Run! Sintu Majeza to Kyle Simmonds.
12.5 - 1 Run! Sintu Majeza to Aviwe Mgijima.
12.6 - No Run! Sintu Majeza to Kyle Simmonds.
13.1 - 1 WIDE! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
13.1 - No Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
13.2 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
13.3 - 1 Run! Andre Malan to Kyle Simmonds.
13.4 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
13.5 - FOUR! Andre Malan to Kyle Simmonds.
13.6 - FOUR! Andre Malan to Kyle Simmonds.
14.1 - 1 Run! Sean Whitehead to Aviwe Mgijima.
14.2 - 1 Run! Sean Whitehead to Kyle Simmonds.
14.3 - 1 Run! Sean Whitehead to Aviwe Mgijima.
14.4 - 1 Run! Sean Whitehead to Kyle Simmonds.
14.5 - 1 Run! Sean Whitehead to Aviwe Mgijima.
14.6 - 1 Run! Sean Whitehead to Kyle Simmonds.
15.1 - FOUR! Renaldo Meyer to Kyle Simmonds.
15.2 - No Run! Renaldo Meyer to Kyle Simmonds.
15.3 - 1 Run! Renaldo Meyer to Kyle Simmonds.
15.4 - 1 Run! Renaldo Meyer to Aviwe Mgijima.
15.5 - 1 LEG BYE! Renaldo Meyer to Kyle Simmonds.
15.6 - 2 Runs! Renaldo Meyer to Aviwe Mgijima.
16.1 - SIX! Sean Whitehead to Kyle Simmonds.
16.2 - 1 Run! Sean Whitehead to Kyle Simmonds.
16.3 - 1 Run! Sean Whitehead to Aviwe Mgijima.
16.4 - 1 Run! Sean Whitehead to Kyle Simmonds.
16.5 - No Run! Sean Whitehead to Aviwe Mgijima.
16.6 - 1 Run! Sean Whitehead to Aviwe Mgijima.
17.1 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
17.2 - No Run! Andre Malan to Kyle Simmonds.
17.3 - 1 Run! Andre Malan to Kyle Simmonds.
17.4 - 1 Run! Andre Malan to Aviwe Mgijima.
17.5 - SIX! Andre Malan to Kyle Simmonds.
17.6 - 2 Runs! Andre Malan to Kyle Simmonds.
18.1 - 1 Run! Onke Nyaku to Aviwe Mgijima.
18.2 - 1 Run! Onke Nyaku to Kyle Simmonds.
18.3 - Clean BOWLED! Onke Nyaku to Aviwe Mgijima.
18.4 - 1 Run! Onke Nyaku to Jordan Woolf.
18.5 - 2 Runs! Onke Nyaku to Kyle Simmonds.
18.6 - 1 Run! Onke Nyaku to Kyle Simmonds.
19.1 - 1 Run! Hershell America to Kyle Simmonds.
19.2 - No Run! Hershell America to Jordan Woolf.
19.3 - 2 Runs! Hershell America to Jordan Woolf.
19.4 - SIX! Hershell America to Jordan Woolf.
19.5 - Clean BOWLED! Hershell America to Jordan Woolf.
19.6 - 1 Run! Hershell America to Beuran Hendricks.
0.1 - No Run! Beuran Hendricks to Blayde Capell.
0.2 - No Run! Beuran Hendricks to Blayde Capell.
0.3 - LBW OUT! Beuran Hendricks to Blayde Capell.
0.4 - No Run! Beuran Hendricks to Jean du Plessis.
0.5 - No Run! Beuran Hendricks to Jean du Plessis.
0.6 - No Run! Beuran Hendricks to Jean du Plessis.
1.1 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
1.2 - FOUR! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
1.3 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
1.4 - 1 Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
1.5 - Catch OUT! Wayne Parnell to Jean du Plessis.
1.6 - 1 Run! Wayne Parnell to Andre Malan.
2.1 - 1 Run! Beuran Hendricks to Andre Malan.
2.2 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
2.3 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
2.4 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
2.5 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
2.6 - 1 Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
3.1 - FOUR! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
3.2 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
3.3 - 1 Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
3.4 - 1 Run! Wayne Parnell to Andre Malan.
3.5 - FOUR! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
3.6 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
4.1 - 1 Run! Beuran Hendricks to Andre Malan.
4.2 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
4.3 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
4.4 - 1 Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
4.5 - 1 NB + FOUR! Beuran Hendricks to Andre Malan.
4.6 - 2 Runs! Beuran Hendricks to Andre Malan.
5.1 - 1 Run! Tshepo Moreki to Yaseen Valli.
4.5 - 2 Runs! Beuran Hendricks to Andre Malan.
5.2 - 1 LEG BYE! Tshepo Moreki to Andre Malan.
5.3 - 1 Run! Tshepo Moreki to Yaseen Valli.
5.4 - FOUR! Tshepo Moreki to Andre Malan.
5.5 - 1 Run! Tshepo Moreki to Andre Malan.
5.6 - 1 Run! Tshepo Moreki to Yaseen Valli.
6.1 - 1 Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
6.2 - 1 Run! Nandre Burger to Andre Malan.
6.3 - FOUR! Nandre Burger to Yaseen Valli.
6.4 - No Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
6.5 - No Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
6.6 - No Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
7.1 - 1 Run! Kyle Simmonds to Andre Malan.
7.2 - FOUR! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
7.3 - 1 Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
7.4 - 1 Run! Kyle Simmonds to Andre Malan.
7.5 - 1 Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
7.6 - 1 Run! Kyle Simmonds to Andre Malan.
8.1 - Clean BOWLED! Tshepo Moreki to Andre Malan.
8.2 - No Run! Tshepo Moreki to Onke Nyaku.
8.3 - No Run! Tshepo Moreki to Onke Nyaku.
8.4 - FOUR! Tshepo Moreki to Onke Nyaku.
8.5 - 2 Runs! Tshepo Moreki to Onke Nyaku.
8.6 - 1 Run! Tshepo Moreki to Onke Nyaku.
9.1 - Catch OUT! Kyle Simmonds to Onke Nyaku.
9.2 - No Run! Kyle Simmonds to Heath Richards.
9.3 - 1 Run! Kyle Simmonds to Heath Richards.
9.4 - 1 Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
9.5 - 1 Run! Kyle Simmonds to Heath Richards.
9.6 - No Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
10.1 - No Run! Tshepo Moreki to Heath Richards.
10.2 - 1 Run! Tshepo Moreki to Heath Richards.
10.3 - 1 Run! Tshepo Moreki to Yaseen Valli.
10.4 - FOUR! Tshepo Moreki to Heath Richards.
10.5 - No Run! Tshepo Moreki to Heath Richards.
10.6 - FOUR! Tshepo Moreki to Heath Richards.
11.1 - 2 Runs! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
11.2 - 1 Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
11.3 - 1 Run! Kyle Simmonds to Heath Richards.
11.4 - No Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
11.5 - No Run! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
11.6 - SIX! Kyle Simmonds to Yaseen Valli.
12.1 - Clean BOWLED! Nandre Burger to Heath Richards.
12.2 - No Run! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
12.3 - No Run! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
12.4 - FOUR! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
12.5 - 1 Run! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
12.6 - No Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
13.1 - 1 Run! Wayne Parnell to Pheko Moletsane.
13.2 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
13.3 - 1 Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
13.4 - No Run! Wayne Parnell to Pheko Moletsane.
13.5 - FOUR! Wayne Parnell to Pheko Moletsane.
13.6 - FOUR! Wayne Parnell to Pheko Moletsane.
14.1 - No Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
14.2 - 1 Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
14.3 - No Run! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
14.4 - No Run! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
14.5 - Clean BOWLED! Nandre Burger to Pheko Moletsane.
14.6 - No Run! Nandre Burger to Renaldo Meyer.
15.1 - No Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
15.2 - 1 Run! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
15.3 - 1 Run! Beuran Hendricks to Renaldo Meyer.
15.4 - 1 LEG BYE! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
15.5 - 1 Run! Beuran Hendricks to Renaldo Meyer.
15.6 - 2 Runs! Beuran Hendricks to Yaseen Valli.
16.1 - SIX! Tony de Zorzi to Renaldo Meyer.
16.2 - 2 Runs! Tony de Zorzi to Renaldo Meyer.
16.3 - RUN OUT! Tony de Zorzi to Renaldo Meyer.
16.4 - 1 Run! Tony de Zorzi to Yaseen Valli.
16.5 - No Run! Tony de Zorzi to Sean Whitehead.
16.6 - 1 Run! Tony de Zorzi to Sean Whitehead.
17.1 - No Run! Nandre Burger to Sean Whitehead.
17.2 - 2 Runs! Nandre Burger to Sean Whitehead.
17.3 - FOUR! Nandre Burger to Sean Whitehead.
17.4 - 1 Run! Nandre Burger to Sean Whitehead.
17.5 - 1 Run! Nandre Burger to Yaseen Valli.
17.6 - 1 Run! Nandre Burger to Sean Whitehead.
18.1 - 1 Run! Wayne Parnell to Sean Whitehead.
18.2 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
18.3 - 2 Runs! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
18.4 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
18.5 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
18.6 - No Run! Wayne Parnell to Yaseen Valli.
19.1 - 1 LEG BYE! Tshepo Moreki to Sean Whitehead.
19.2 - 1 Run! Tshepo Moreki to Yaseen Valli.
19.3 - 1 Run! Tshepo Moreki to Sean Whitehead.
19.4 - FOUR! Tshepo Moreki to Yaseen Valli.
South Western Districts
Western Province
Match Info
South Western Districts
134/7
Western Province
130/7
Toss:
Western Province , elected to Batting
Umpires:
Match Status:
South Western Districts won by 3 wickets
Batting
R
B
4s
6s
Blayde Capell
0
3
0
0
Yaseen Valli
55
54
6
1
Jean du Plessis
0
4
0
0
Andre Malan
21
15
2
0
Onke Nyaku
7
6
1
0
Heath Richards
12
10
2
0
Pheko Moletsane
14
11
3
0
Renaldo Meyer
10
6
0
1
Sean Whitehead
11
10
1
0
Sintu Majeza
0
0
0
0
Hershell America
0
0
0
0
Extras b 0 p 0 nb 1 lb 3, w 0)
4
Total (7 wickets, 19.4 overs)
134/19.4
Bowling
O
M
R
W
Beuran Hendricks
4
1
18
1
Wayne Parnell
4
0
29
1
Tshepo Moreki
3.4
0
31
1
Nandre Burger
4
0
21
2
Kyle Simmonds
3
0
22
1
Tony de Zorzi
1
0
10
0
Fall of Wickets
1-0(Blayde Capell 0.3 ov)
2-5(Jean du Plessis 1.5 ov)
3-53(Andre Malan 8.1 ov)
4-60(Onke Nyaku 9.1 ov)
5-83(Heath Richards 12.1 ov)
6-99(Pheko Moletsane 14.5 ov)
7-113(Renaldo Meyer 16.3 ov)
Batting
R
B
4s
6s
Zubayr Hamza
0
3
0
0
Tony de Zorzi
19
21
3
0
Kyle Verreynne
7
4
1
0
Jonathan Bird
3
12
0
0
Aviwe Mgijima
35
35
1
0
Wayne Parnell
5
7
0
0
Kyle Simmonds
46
32
3
2
Jordan Woolf
9
5
0
1
Beuran Hendricks
1
1
0
0
Nandre Burger
0
0
0
0
Tshepo Moreki
0
0
0
0
Extras b 0 p 0 nb 0 lb 2, w 3)
5
Total (7 wickets, 20.0 overs)
130/20.0
Bowling
O
M
R
W
Renaldo Meyer
4
0
20
1
Hershell America
4
0
22
3
Onke Nyaku
3
0
19
1
Pheko Moletsane
2
0
12
2
Sintu Majeza
2
0
11
0
Andre Malan
3
0
28
0
Sean Whitehead
2
0
16
0
Fall of Wickets
1-0(Zubayr Hamza 0.3 ov)
2-7(Kyle Verreynne 1.2 ov)
3-30(Jonathan Bird 6.2 ov)
4-35(Tony de Zorzi 6.6 ov)
5-49(Wayne Parnell 9.3 ov)
6-116(Aviwe Mgijima 18.3 ov)
7-129(Jordan Woolf 19.5 ov)