0.1 - No Run! Jacques Snyman to Neil Brand.
0.2 - 1 Run! Jacques Snyman to Neil Brand.
0.3 - No Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
0.4 - 1 Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
0.5 - No Run! Jacques Snyman to Neil Brand.
0.6 - 1 Run! Jacques Snyman to Neil Brand.
1.1 - No Run! Migael Pretorius to Neil Brand.
1.2 - No Run! Migael Pretorius to Neil Brand.
1.3 - No Run! Migael Pretorius to Neil Brand.
1.4 - No Run! Migael Pretorius to Neil Brand.
1.5 - No Run! Migael Pretorius to Neil Brand.
1.6 - 2 Runs! Migael Pretorius to Neil Brand.
2.1 - No Run! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
2.2 - No Run! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
2.3 - 2 Runs! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
2.4 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
2.5 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Neil Brand.
2.6 - 2 Runs! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
3.1 - 2 WIDES! Nealan van Heerden to Neil Brand.
3.1 - No Run! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
3.2 - 1 Run! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
3.3 - FOUR! Nealan van Heerden to Neil Brand.
3.4 - No Run! Nealan van Heerden to Neil Brand.
3.5 - No Run! Nealan van Heerden to Neil Brand.
3.6 - 1 Run! Nealan van Heerden to Neil Brand.
4.1 - Catch OUT! Migael Pretorius to Neil Brand.
4.2 - 1 Run! Migael Pretorius to Dean Elgar.
4.3 - 1 LEG BYE! Migael Pretorius to Grant Mokoena.
4.4 - No Run! Migael Pretorius to Dean Elgar.
4.5 - 1 Run! Migael Pretorius to Dean Elgar.
4.6 - 1 Run! Migael Pretorius to Grant Mokoena.
5.1 - 1 Run! Gerald Coetzee to Grant Mokoena.
5.2 - 3 Runs! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
5.3 - 1 Run! Gerald Coetzee to Grant Mokoena.
5.4 - 1 Run! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
5.5 - 1 Run! Gerald Coetzee to Grant Mokoena.
5.6 - 1 Run! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
6.1 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
6.2 - No Run! Mbulelo Budaza to Grant Mokoena.
6.3 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Grant Mokoena.
6.4 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
6.5 - No Run! Mbulelo Budaza to Grant Mokoena.
6.6 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Grant Mokoena.
7.1 - 1 Run! Jacques Snyman to Grant Mokoena.
7.2 - 1 Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
7.3 - 1 Run! Jacques Snyman to Grant Mokoena.
7.4 - No Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
7.5 - 1 Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
7.6 - 1 Run! Jacques Snyman to Grant Mokoena.
8.1 - No Run! Nealan van Heerden to Grant Mokoena.
8.2 - No Run! Nealan van Heerden to Grant Mokoena.
8.3 - 1 Run! Nealan van Heerden to Grant Mokoena.
8.4 - 1 Run! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
8.5 - 1 Run! Nealan van Heerden to Grant Mokoena.
8.6 - No Run! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
9.1 - 2 Runs! Gregory Mahlokwana to Grant Mokoena.
9.2 - 1 Run! Gregory Mahlokwana to Grant Mokoena.
9.3 - 1 Run! Gregory Mahlokwana to Dean Elgar.
9.4 - 1 Run! Gregory Mahlokwana to Grant Mokoena.
9.5 - 1 Run! Gregory Mahlokwana to Dean Elgar.
9.6 - 1 Run! Gregory Mahlokwana to Grant Mokoena.
10.1 - No Run! Jacques Snyman to Grant Mokoena.
10.2 - Catch OUT! Jacques Snyman to Grant Mokoena.
10.3 - 1 Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
10.4 - 1 Run! Jacques Snyman to Donavon Ferreira.
10.5 - 2 Runs! Jacques Snyman to Dean Elgar.
10.6 - 1 Run! Jacques Snyman to Dean Elgar.
11.1 - 1 Run! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
11.2 - No Run! Gerald Coetzee to Donavon Ferreira.
11.3 - No Run! Gerald Coetzee to Donavon Ferreira.
11.4 - 1 Run! Gerald Coetzee to Donavon Ferreira.
11.5 - 1 Run! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
11.6 - No Run! Gerald Coetzee to Donavon Ferreira.
12.1 - 1 WIDE! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
12.1 - 1 Run! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
12.2 - No Run! Nealan van Heerden to Donavon Ferreira.
12.3 - No Run! Nealan van Heerden to Donavon Ferreira.
12.4 - SIX! Nealan van Heerden to Donavon Ferreira.
12.5 - 1 Run! Nealan van Heerden to Donavon Ferreira.
12.6 - 1 NO BALL! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
12.6 - 2 Runs! Nealan van Heerden to Dean Elgar.
13.1 - No Run! Mbulelo Budaza to Donavon Ferreira.
13.2 - 1 LEG BYE! Mbulelo Budaza to Donavon Ferreira.
13.3 - 1 Run! Mbulelo Budaza to Dean Elgar.
13.4 - Catch OUT! Mbulelo Budaza to Donavon Ferreira.
13.5 - 2 Runs! Mbulelo Budaza to Sibonelo Makhanya.
13.6 - No Run! Mbulelo Budaza to Sibonelo Makhanya.
14.1 - FOUR! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
14.2 - No Run! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
14.3 - Catch OUT! Gerald Coetzee to Dean Elgar.
14.4 - No Run! Gerald Coetzee to Sibonelo Makhanya.
14.5 - 1 Run! Gerald Coetzee to Sibonelo Makhanya.
14.6 - 1 Run! Gerald Coetzee to Gihahn Cloete.
15.1 - 1 LEG BYE! Nealan van Heerden to Gihahn Cloete.
15.2 - 1 Run! Nealan van Heerden to Sibonelo Makhanya.
15.3 - 1 Run! Nealan van Heerden to Gihahn Cloete.
15.4 - 1 Run! Nealan van Heerden to Sibonelo Makhanya.
15.5 - 1 Run! Nealan van Heerden to Gihahn Cloete.
15.6 - SIX! Nealan van Heerden to Sibonelo Makhanya.
16.1 - 1 Run! Migael Pretorius to Gihahn Cloete.
16.2 - 1 Run! Migael Pretorius to Sibonelo Makhanya.
16.3 - 1 Run! Migael Pretorius to Gihahn Cloete.
16.4 - 1 Run! Migael Pretorius to Sibonelo Makhanya.
16.5 - Catch OUT! Migael Pretorius to Gihahn Cloete.
16.6 - 2 Runs! Migael Pretorius to Sibonelo Makhanya.
17.1 - 1 Run! Gerald Coetzee to Ayabulela Gqamane.
17.2 - FOUR! Gerald Coetzee to Sibonelo Makhanya.
17.3 - 2 Runs! Gerald Coetzee to Sibonelo Makhanya.
17.4 - 3 Runs! Gerald Coetzee to Sibonelo Makhanya.
17.5 - FOUR! Gerald Coetzee to Ayabulela Gqamane.
17.6 - 1 Run! Gerald Coetzee to Ayabulela Gqamane.
18.1 - No Run! Migael Pretorius to Ayabulela Gqamane.
18.2 - FOUR! Migael Pretorius to Ayabulela Gqamane.
18.3 - No Run! Migael Pretorius to Ayabulela Gqamane.
18.4 - 2 Runs! Migael Pretorius to Ayabulela Gqamane.
18.5 - 1 Run! Migael Pretorius to Dayyaan Galiem.
18.6 - 2 Runs! Migael Pretorius to Sibonelo Makhanya.
19.1 - 2 Runs! Mbulelo Budaza to Dayyaan Galiem.
19.2 - FOUR! Mbulelo Budaza to Dayyaan Galiem.
19.3 - No Run! Mbulelo Budaza to Dayyaan Galiem.
19.4 - 2 Runs! Mbulelo Budaza to Dayyaan Galiem.
19.5 - Clean BOWLED! Mbulelo Budaza to Dayyaan Galiem.
19.6 - RUN OUT! Mbulelo Budaza to Corbin Bosch.
0.1 - No Run! Aaron Phangiso to Matthew Kleinveldt.
0.2 - No Run! Aaron Phangiso to Matthew Kleinveldt.
0.3 - 1 Run! Aaron Phangiso to Matthew Kleinveldt.
0.4 - 1 Run! Aaron Phangiso to Jacques Snyman.
0.5 - LBW OUT! Aaron Phangiso to Matthew Kleinveldt.
0.6 - No Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
1.1 - No Run! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
1.2 - FOUR! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
1.3 - FOUR! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
1.4 - FOUR! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
1.5 - 1 WIDE! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
1.5 - 1 Run! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
1.6 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
2.1 - No Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
2.2 - FOUR! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
2.3 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
2.4 - FOUR! Dayyaan Galiem to Jacques Snyman.
2.5 - No Run! Dayyaan Galiem to Jacques Snyman.
2.6 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Jacques Snyman.
3.1 - 1 Run! Donavon Ferreira to Jacques Snyman.
3.2 - 2 Runs! Donavon Ferreira to Rilee Rossouw.
3.3 - No Run! Donavon Ferreira to Rilee Rossouw.
3.4 - SIX! Donavon Ferreira to Rilee Rossouw.
3.5 - 1 Run! Donavon Ferreira to Rilee Rossouw.
3.6 - No Run! Donavon Ferreira to Jacques Snyman.
4.1 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
4.2 - No Run! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
4.3 - Catch OUT! Corbin Bosch to Jacques Snyman.
4.4 - No Run! Corbin Bosch to Pite van Biljon.
4.5 - No Run! Corbin Bosch to Pite van Biljon.
4.6 - 1 Run! Corbin Bosch to Pite van Biljon.
5.1 - 1 LEG BYE! Dayyaan Galiem to Pite van Biljon.
5.2 - No Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
5.3 - 1 WIDE! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
5.3 - No Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
5.4 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
5.5 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Pite van Biljon.
5.6 - 1 WIDE! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
5.6 - FOUR! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
6.1 - No Run! Ayabulela Gqamane to Pite van Biljon.
6.2 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Pite van Biljon.
6.3 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
6.4 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Pite van Biljon.
6.5 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
6.6 - No Run! Ayabulela Gqamane to Pite van Biljon.
7.1 - 1 Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
7.2 - Catch OUT! Okuhle Cele to Pite van Biljon.
7.3 - 1 Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
7.4 - 2 Runs! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
7.5 - No Run! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
7.6 - FOUR! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
8.1 - 2 Runs! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
8.2 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
8.3 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Farhaan Behardien.
8.4 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
8.5 - 2 Runs! Ayabulela Gqamane to Farhaan Behardien.
8.6 - 2 Runs! Ayabulela Gqamane to Farhaan Behardien.
9.1 - 1 Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
9.2 - No Run! Aaron Phangiso to Farhaan Behardien.
9.3 - No Run! Aaron Phangiso to Farhaan Behardien.
9.4 - 1 Run! Aaron Phangiso to Farhaan Behardien.
9.5 - 1 Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
9.6 - 1 Run! Aaron Phangiso to Farhaan Behardien.
10.1 - 1 Run! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
10.2 - 1 Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
10.3 - SIX! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
10.4 - 1 Run! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
10.5 - 1 Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
10.6 - No Run! Okuhle Cele to Farhaan Behardien.
11.1 - No Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
11.2 - FOUR! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
11.3 - 2 Runs! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
11.4 - 1 Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
11.5 - 1 LEG BYE! Aaron Phangiso to Farhaan Behardien.
11.6 - 1 Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
12.1 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
12.2 - No Run! Corbin Bosch to Farhaan Behardien.
12.3 - 1 Run! Corbin Bosch to Farhaan Behardien.
12.4 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
12.5 - 1 Run! Corbin Bosch to Farhaan Behardien.
12.6 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
13.1 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
13.2 - Catch OUT! Dayyaan Galiem to Farhaan Behardien.
13.3 - No Run! Dayyaan Galiem to Wandile Makwetu.
13.4 - No Run! Dayyaan Galiem to Wandile Makwetu.
13.5 - No Run! Dayyaan Galiem to Wandile Makwetu.
13.6 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Wandile Makwetu.
14.1 - 1 Run! Aaron Phangiso to Wandile Makwetu.
14.2 - 2 Runs! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
14.3 - No Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
14.4 - FOUR! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
14.5 - 1 Run! Aaron Phangiso to Rilee Rossouw.
14.6 - 1 Run! Aaron Phangiso to Wandile Makwetu.
15.1 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Wandile Makwetu.
15.2 - No Run! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
15.3 - FOUR! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
15.4 - 3 Runs! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
15.5 - 1 WIDE! Ayabulela Gqamane to Wandile Makwetu.
15.5 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Wandile Makwetu.
15.6 - 1 Run! Ayabulela Gqamane to Rilee Rossouw.
16.1 - No Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
16.2 - 1 Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
16.3 - No Run! Okuhle Cele to Wandile Makwetu.
16.4 - 1 Run! Okuhle Cele to Wandile Makwetu.
16.5 - 1 Run! Okuhle Cele to Rilee Rossouw.
16.6 - FOUR! Okuhle Cele to Wandile Makwetu.
17.1 - FOUR! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
17.2 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
17.3 - No Run! Dayyaan Galiem to Wandile Makwetu.
17.4 - 1 Run! Dayyaan Galiem to Wandile Makwetu.
17.5 - FOUR! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
17.6 - 1 LEG BYE! Dayyaan Galiem to Rilee Rossouw.
18.1 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
18.2 - No Run! Corbin Bosch to Wandile Makwetu.
18.3 - 3 Runs! Corbin Bosch to Wandile Makwetu.
18.4 - 1 Run! Corbin Bosch to Rilee Rossouw.
18.5 - No Run! Corbin Bosch to Wandile Makwetu.
18.6 - 1 Run! Corbin Bosch to Wandile Makwetu.
19.1 - FOUR! Ayabulela Gqamane to Wandile Makwetu.
Knights
Titans
Match Info
Knights
147/4
Titans
143/8
Toss:
Knights , elected to Field
Umpires:
Match Status:
Knights won by 6 wickets
Batting
R
B
4s
6s
Matthew Kleinveldt
1
4
0
0
Jacques Snyman
20
13
4
0
Rilee Rossouw
73
51
7
1
Pite van Biljon
4
10
0
0
Farhaan Behardien
23
19
1
1
Wandile Makwetu
19
18
2
0
Migael Pretorius
0
0
0
0
Gerald Coetzee
0
0
0
0
Gregory Mahlokwana
0
0
0
0
Nealan van Heerden
0
0
0
0
Mbulelo Budaza
0
0
0
0
Extras b 0 p 0 nb 0 lb 3, w 4)
7
Total (4 wickets, 19.1 overs)
147/19.1
Bowling
O
M
R
W
Aaron Phangiso
4
0
23
1
Corbin Bosch
4
0
28
1
Dayyaan Galiem
4
0
30
1
Donavon Ferreira
1
0
10
0
Ayabulela Gqamane
3.1
0
28
0
Okuhle Cele
3
0
25
1
Fall of Wickets
1-2(Matthew Kleinveldt 0.5 ov)
2-38(Jacques Snyman 4.3 ov)
3-53(Pite van Biljon 7.2 ov)
4-98(Farhaan Behardien 13.2 ov)
Batting
R
B
4s
6s
Neil Brand
10
16
1
0
Dean Elgar
41
38
2
0
Grant Mokoena
16
22
0
0
Donavon Ferreira
9
12
0
1
Sibonelo Makhanya
26
14
1
1
Gihahn Cloete
5
7
0
0
Ayabulela Gqamane
12
7
2
0
Dayyaan Galiem
13
7
1
0
Corbin Bosch
0
1
0
0
Aaron Phangiso
0
0
0
0
Okuhle Cele
0
0
0
0
Extras b 0 p 0 nb 4 lb 3, w 4)
11
Total (8 wickets, 20.0 overs)
143/20.0
Bowling
O
M
R
W
Jacques Snyman
3
0
13
1
Migael Pretorius
4
0
21
3
Mbulelo Budaza
4
0
34
2
Nealan van Heerden
4
0
33
0
Gerald Coetzee
4
0
32
1
Gregory Mahlokwana
1
0
7
0
Fall of Wickets
1-19(Neil Brand 4.1 ov)
2-50(Grant Mokoena 10.2 ov)
3-72(Donavon Ferreira 13.4 ov)
4-78(Dean Elgar 14.3 ov)
5-95(Gihahn Cloete 16.5 ov)
6-127(Ayabulela Gqamane 18.4 ov)
7-129(Dayyaan Galiem 19.5 ov)
8-129(Corbin Bosch 19.6 ov)